ul. M. Konopnickiej 6 | kontakt@pm17.ostroleka.edu.pl | 29 760 58 68

REALIZOWANE PROGRAMY

 

RE@LNIE ODPOWIEDZIALNI

 

W Krainie Misiów realizujmy profilaktyczny program edukacyjny „Re@lnie Odpowiedzialni”  przygotowany przez ekspertów ze Stowarzyszenia Strefa Wsparcia przeznaczony dla przedszkoli i szkół. Jest on częścią Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej  „Odłącz się. Połącz się” planowanej na 2022 rok.

Program powstał by walczyć z nadużywaniem i nieodpowiednim korzystaniem z ekranów przez dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Korzyści z udziału

 • komplet materiałów dla kadry pedagogicznej (filmy, podcasty, prezentacje, scenariusze, karty do pracy z rodzicami i dziećmi);
 • wiedza na temat zagrożeń związanych z ekranem;
 • strategie : jak mieć uważność na dziecko? jak rozmawiać z dziećmi i rodzicami? jak prowadzić zajęcia?;
 • proste narzędzia do bezpośredniego wykorzystania (konspekty scenariuszy, karty pracy, wskazówki, itd…);
 • obecność w spisie placówek na e-platformie kampanii;
 • otrzymanie certyfikatu szkoła, przedszkole „Re@lnie Odpowiedzialne” (dla placówek potwierdzających aktywny udział w Programie)

W ramach realizowanego w przedszkolu projektu “Re@lnie Odpowiedzialni” informujemy, iż w czerwcu nastąpi emisja spotu reklamowego kampanii społecznej “Odłącz się. Połącz się. Spot będzie emitowany w telewizji TVP ABC. Mamy nadzieję, że wielu rodziców dzięki niemu dowie się o kampanii i pozna zagrożenia płynące z nadmiernego korzystania z technologii przez najmłodszych.

„Uśpij ekrany – obudź aktywność” – to hasło będzie towarzyszyło nam w czerwcu i zachęcamy Państwa do nagrania max. 30 sekundowego filmiku będącego przedstawieniem aktywnego czasu spędzanego poza ekranami przez Waszą grupę szkolną/przedszkolną. Konkus odbywa się na naszym facebooku, będzie ogłoszony dziś o godz. 10.00. Poniżej przesyłam link do regulaminu konkursu, a w załączniku grafikę informującą o konkursie.

https://odlaczsie-polaczsie.pl/wp-content/uploads/2022/05/Regulamin-Konkurs-aktywnosc.pdf

 

 

 

 

 

 

„Rosnę z matematyką” – program grantowy mFundacji dla przedszkoli

„Kraina Misiów odkrywa świat matematyki – raz, dwa, trzy –   miś odkrywa – odkrywaj i TY!”

Nasze przedszkole znalazło się w gronie zwycięzców pilotażowej edycji  programu grantowego „Rosnę z matematyką” organizowanego przez Fundację mBanku. Realizacja projektu „Kraina Misiów odkrywa świat matematyki – raz, dwa, trzy –   miś odkrywa – odkrywaj i TY!” trwała cztery miesiące – od 03.01.22 r. do 29.04.22 r.

W  ramach projektu odbyła się ciekawe i pełne praktycznych wskazówek szkolenie dla Rodziców oraz Rady pedagogicznej pt. „Sposoby na odkrywanie matematyki w wieku przedszkolnym”.  W styczniu dzieci wspólnie z wychowawcami przygotowały kąciki matematyczne, które umożliwiają rozwijanie kompetencji matematycznych. W kącikach znalazły się figury geometryczne, guziki, koraliki, spinacze, sortery, liczydła, kolorowe etykiety, kostki drewniane, gry i układanki matematyczne oraz inne przedmioty służące do mierzenia czasu, liczenia, mierzenia i porównywania wielkości czy kształtu. Dzięki temu nasze przedszkolaki będą miały okazję do kształcenia umiejętności matematycznych poprzez zabawy z liczeniem przedmiotów, klasyfikowaniem, porównywaniem, kodowaniem, rozwiązywaniem prostych działań matematycznych. Już wiemy, że pomoce zgromadzone w kąciku matematycznym, są obecnie bazą jednej z najchętniej podejmowanych aktywności wśród dzieci!

Kolejne wyzwanie w ramach edukacji matematycznej podjęli Rodzice i dzieci. Wykonanie „Zabawki matematycznej” nie było prostym zadaniem, ale nasi „ konstruktorzy” nie zawiedli. Powstały ciekawe pomoce dydaktyczne: kolorowe drzewka z liczmanami, gry planszowe, geoplany, układanki logiczne i przestrzenne. Pomoce dydaktyczne zachęcają do działania, pobudzają aktywność i kreatywność dzieci, pomagają w zrozumieniu pojęć matematycznych, usprawniają motorykę i percepcję wzrokową. Warto było wykorzystać umiejętności, pomysłowość i kreatywność Rodziców, aby wesprzeć edukację matematyczną ich dzieci za pomocą własnoręcznie wykonanych „Zabawek matematycznych”.

W marcu królowa nauk obchodziła swoje święto,  we wszystkich grupach przedszkolnych zorganizowano „Światowy Dzień Matematyki”, który zainspirował do nowego spojrzenia na zabawy rozwijające zdolności i umiejętności matematyczne u dzieci. Dzięki temu „Światowy Dzień Matematyki” na stałe zagości w kalendarzu imprez edukacyjnych w naszym przedszkolu.

W kwietniu odbyły się zabawy terenowe na placu przedszkolnym: „Tropimy cyfry i figury” dla grup młodszych oraz „Matematyczne podchody” dla grup starszych. Dzieci w towarzystwie grupowych misiów uczestniczyły w zawodach matematycznych, miały okazję do rozwijania myślenia matematycznego: spostrzegawczości, wyobraźni, kojarzenia i logicznego myślenia: przeliczały, kodowały, tropiły i klasyfikowały, nauczyły się odkrywać i doceniać swoje mocne strony oraz rozwijały umiejętność współpracy w grupie.

Zwieńczeniem projektu był międzyprzedszkolny konkurs plastyczny „W świecie figur geometrycznych”. Współpraca ze środowiskiem lokalnym jest dla nas bardzo ważna, nasze koleżanki i ich wychowankowie z innych przedszkoli sprawili nam wiele radości, ponieważ prac plastycznych wpłynęło bardzo dużo i były bardzo ciekawe oraz pomysłowe. W ramach projektu poszerzyliśmy bazę dydaktyczną przedszkola o nowe pomoce np.: elementy układu słonecznego, wagi, zegary, woreczki matematyczne, liczydła.

 

 

POLITYKA OCHRONY DZIECI

 

Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów. Ma prawo do posiadania własnego zdania. Ma prawo do szacunku. Nie ma dzieci – są ludzie.       Wszystko, co osiągnięte tresurą, naciskiem, przemocą, jest nietrwałe, niepewne, zawodne.

                                                                                                                                            Janusz Korczak

 

POLITYKA OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM I ZAPEWENIENIA IM BEZPIECZEŃSTWA

 

Preambuła

Przekonani o niepodważalnych, niezbywalnych, powszechnych prawach dziecka, w tym szczególnie prawa do wolności od wszelkiego rodzaju przemocy oraz innych form krzywdzenia zapisanego w Konwencji o Prawach Dziecka, ustanawiamy Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Przedszkolu Miejskim Nr 17 Kraina Misiów w Ostrołęce.

Niniejszy dokument służyć ma zapewnieniu skutecznej, jak najlepszej ochrony dzieci przed krzywdzeniem, rozumianym przez nas jako zaniedbanie dziecka, stosowanie wobec niego przemocy fizycznej lub psychicznej oraz wykorzystanie jego niewinności. Postanowienia i zasady zawarte w dokumencie Polityki ochrony dzieci obowiązują wszystkich pracowników przedszkola. Naczelną zasadą wszystkich pracowników przedszkola jest działanie na rzecz dobra dziecka i jego bezpieczeństwa w atmosferze akceptacji, empatii i zaufania. Pracownik przedszkola traktuje dziecko z szacunkiem i uwzględnia jego potrzeby oraz prawa. Niedopuszczalne jest stosowanie przez pracownika wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie czy niereagowanie w przypadku, gdy dziecku dzieje się krzywda. Pracownik przedszkola, realizując te cele, działa w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych przedszkola oraz swoich kompetencji.

Rozdział I

 

Objaśnienie terminów

 

 1. Pracownikiem przedszkola jest każda osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, wolontariusze, praktykanci oraz każda osoba dorosła, która za zgodą organów przedszkola prowadzi zajęcia z dziećmi.
 2. Dzieckiem jest osoba pomiędzy 3 a 6 rokiem życia, która została przyjęta do placówki po dopełnieniu wszelkich niezbędnych formalności przez prawnych opiekunów.
 3. Opiekunem dziecka jest osoba uprawniona do reprezentacji dziecka, w szczególności jego przedstawiciel ustawowy (rodzic/ opiekun prawny) lub inna osoba uprawniona do reprezentacji na podstawie przepisów szczególnych lub orzeczenia sądu. W myśl niniejszego dokumentu, opiekunem jest również rodzic zastępczy.
 4. Zgoda rodzica dziecka oznacza zgodę co najmniej jednego z rodziców dziecka. Jednak w przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka należy poinformować rodziców o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd. W przypadku posiadania orzeczenia o pozbawieniu lub ograniczeniu praw rodzicielskich rodzic kierując się dobrem dziecka i transparentnością sytuacji rodzinnej informuje o tym wychowawców.
 5. Przez krzywdzenie dziecka należy rozumieć popełnienie czynu zabronionego – na szkodę dziecka przez jakąkolwiek osobę, w tym pracownika placówki lub rodziców/opiekunów.
 6. Zespół interwencyjny tworzą osoby powołane przez dyrektora w przypadku zaistnienia krzywdzenia dziecka. W skład zespołu wchodzą: osoby odpowiedzialne za Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem, nauczyciele z grupy dziecka, pracownicy, którzy byli świadkami sytuacji, specjaliści.
 7. Osobą koordynującą jest wyznaczony przez dyrektora placówki pracownik odpowiedzialny za monitorowanie realizacji Polityki ochrony dzieci w placówce.
 8. Jako dane osobowe rozumie się wszystkie informacje dotyczące dziecka uczęszczającego do przedszkola, to każda informacja umożliwiająca  identyfikację dziecka.
 9. Wizerunkiem dziecka jest każda forma utrwalająca postać dziecka w sposób umożliwiający jego identyfikację.

 

Rozdział II

Zasady bezpiecznych relacji pracownik – dziecko

 

 1. Rekrutacja pracowników w placówce odbywa się według zasad, które obejmują m.in. ocenę przygotowania kandydatów do pracy z dziećmi oraz sprawdzenie ich referencji.
 2. Zasady rekrutacji pracowników uwzględniają obowiązek uzyskiwania przez placówkę informacji z KRK o kandydacie, gdy jest to dozwolone przepisami obowiązującego prawa, w pozostałych przypadkach zasady rekrutacji uwzględniają składanie przez pracowników oświadczeń o niekaralności za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego lub o toczących się postępowaniach karnych albo dyscyplinarnych w tym zakresie, a w przypadku nauczyciela także obowiązek uzyskiwania przez placówkę informacji z CROD (Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych) oraz z Rejestru Sprawców Przestępstw na tle seksualnym w celu potwierdzenia faktu niekaralności.
 3. Wszystkich pracowników placówki obowiązują zasady dotyczące przestrzegania bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu oraz bezpiecznych relacji pracownik – dziecko.
 4. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci wejście do obiektu możliwe jest tylko przy użyciu domofonu.
 5. Pracownik przedszkola traktuje dziecko z szacunkiem i uwzględnia jego potrzeby.
 6. Niedopuszczalne jest stosowanie przez pracownika wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie.
 7. W przedszkolu wyklucza się stosowanie wobec dzieci wszelkich form kar fizycznych, poniżania czy wyśmiewania.
 8. Wszelkie konieczne zabiegi higieniczne dokonywane są z pełnym poszanowaniem intymności.

 

 

Rozdział III

Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka

 

 1. Pracownicy placówki posiadają wiedzę w zakresie rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci oraz prawnych aspektów ochrony dzieci przed krzywdzeniem.
 2. W przypadku podjęcia przez pracownika placówki podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone, pracownik podejmuje rozmowę interwencyjną z rodzicem/opiekunem dziecka w celu wyjaśnienia i oceny zaistniałej sytuacji, przekazuje informacje na temat dostępnej oferty wsparcia i motywuje do szukania pomocy, sporządza notatkę służbową i przekazuje dyrektorowi placówki oraz koordynatorowi wdrażania Polityki ochrony dzieci.
 3. Dyrektor placówki oraz koordynator wzywa rodzica/opiekuna i informuje go o podejrzeniu krzywdzenia; w rozmowie tej oprócz wyżej wymienionych osób może uczestniczyć psycholog oraz ewentualnie inne osoby będące pracownikami i mające wiedzę o dziecku (w zależności od potrzeb i sytuacji).
 4. a) Dyrektor powołuje zespół interwencyjny, którego zadaniem jest określenie sytuacji dziecka: opis sytuacji dziecka na podstawie komunikatów udzielanych przez dziecko, obserwacji symptomów krzywdzenia dziecka, rozmów wychowawców  z rodzicami/opiekunami i stworzenie planu pomocy.
 5. Plan pomocy dziecku oraz rodzinie powinien zawierać informacje dotyczące:
 6. a) Działanie przedszkola w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa (w tym również możliwość zgłoszenia podejrzenia do odpowiedniej instytucji, a w przypadku pracownika przedszkola upomnienie lub zawieszenie w czynnościach służbowych). b) Wsparcie jakie zaoferuje przedszkole dziecku oraz rodzicom : pomoc psychologa, pedagoga.  c) Skierowanie dziecka do specjalistycznej instytucji świadczącej pomoc dzieciom, jeśli istnieje taka potrzeba.
 7. Plan pomocy dziecku jest przedstawiany przez koordynatora lub dyrektora placówki opiekunowi dziecka z zaleceniem współpracy przy jego realizacji.
 8. W przypadkach bardziej skomplikowanych (brak współpracy z rodzicami, niechęć realizacji planu pomocy) Dyrektor informuje rodziców o obowiązku zgłoszenia podejrzenia krzywdzenia do odpowiedniej instytucji.
 9. Po poinformowaniu rodziców Dyrektor Przedszkola składa zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do prokuratury/ policji lub wniosek o wygląd w sytuację rodziny do Sądu Rejonowego, Wydziału Rodziny i Nieletnich.
 10. Z przebiegu interwencji sporządza się kartę interwencji (załącznik nr 1).
 11. Kartę załącza się do kary obserwacji dziecka. Każdy przypadek krzywdzenia dziecka jest monitorowany – pracownicy placówki monitorują sytuację i dobrostan dziecka.

10.Wszyscy pracownicy placówki i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych podjęły informację o krzywdzeniu dziecka lub inne informacje z tym związane, są zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy, z wyjątkiem uprawnionych osób i instytucji w ramach działań interwencyjnych (w szczególności są to: koordynator wdrażania Polityki ochrony dzieci, dyrektor placówki, świadkowie zdarzenia, prokuratura, policja, sąd) .

 1. W przypadku, gdy osobą krzywdzącą jest pracownik przedszkola Dyrektor sporządza notatkę służbową zawierającą przebieg rozmowy, listę osób w niej uczestniczących, a także wnioski i postanowienia.

 

Rozdział IV

Zasady ochrony danych osobowych

 

 1. Dane osobowe dziecka podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Każde dziecko i rodzice mają prawo do ochrony danych osobowych.
 3. Dane osobowe dziecka są przetwarzane, zgodnie z zapisami wynikającymi z ustawy o systemie oświaty i funkcjami statutowymi Przedszkola Miejskiego Nr 17 Kraina Misiów .
 4. Dane osobowe dzieci wykorzystywane są wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem do którego zostały udostępnione.
 5. Opiekunom dzieci przysługuje wgląd do danych osobowych dziecka z możliwością ich zmiany.
 6. Przedszkole zapewnia środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych przed wglądem osób nieupoważnionych, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 7. Pieczę nad dokumentami zawierającymi dane osobowe dzieci sprawuje Dyrektor Przedszkola.
 8. Do przetwarzania danych dzieci dopuszczane są tylko osoby uprawnione przez Dyrektora Przedszkola.
 9. Dane dziecka są wyłącznie udostępniane osobom i podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.
 10. Osoby dopuszczone do przetwarzania danych zobowiązane są do zachowania w tajemnicy tych danych.
 11. Pracownik instytucji może wykorzystać informacje o dziecku w celach szkoleniowych lub edukacyjnych wyłącznie z zachowaniem anonimowości dziecka oraz w sposób uniemożliwiający identyfikację dziecka.
 12. Pracownicy przedszkola nie udostępniają przedstawicielom mediów informacji o dzieciach i ich opiekunach.
 13. Pracownicy nie kontaktują przedstawicieli mediów z dziećmi.
 14. W uzasadnionych sytuacjach pracownik może skontaktować się z opiekunami dziecka i uzyskać pisemną zgodę na podanie danych kontaktowych osobom zainteresowanym.

 

Rozdział V

Zasady ochrony wizerunku dziecka.

 

 1. Przedszkole „Kraina Misiów” oraz jego pracownicy zobowiązują się do chronienia wizerunku dziecka.
 2. Upublicznienie wizerunku dziecka utrwalonego w jakiejkolwiek formie wymaga pisemnej zgody opiekuna.
 3. Opiekunowie wyrażają pisemną zgodę na umieszczanie zdjęć dziecka na stronach internetowych przedszkola i wykorzystywanie wizerunku dziecka w materiałach promocyjnych przedszkola(załącznik nr 2).
 4. Zdjęcia z wizerunkiem dziecka używane są w przedszkolu jedynie w celu kształtowania lepszej orientacji oraz samodzielności dziecka i występują w następujących miejscach: salach przedszkolnych, szatni.
 5. Pracownik przedszkola nie może umożliwić przedstawicielom mediów utrwalania wizerunku dziecka na terenie instytucji bez pisemnej zgody opiekuna dziecka.

 

Rozdział VI

Regulamin przyprowadzania dziecka do przedszkola

 

1.Do przedszkola przyprowadzane są tylko dzieci zdrowe.

 1. Pracownicy przedszkola nie podają dzieciom żadnych leków.
 2. Gdy dziecko źle się poczuje w ciągu dnia, wychowawca jest zobowiązany do zapewnienia dziecku ustronnego miejsca do odpoczynku i zawiadamia o tym fakcie rodziców. Rodzice powinni niezwłocznie odebrać źle czujące się dziecko z przedszkola
 3. W przypadku zaistnienia wszawicy lub innych pasożytów przedszkole powiadamia rodziców, którzy mają obowiązek wykonania zabiegów całkowicie eliminujących pasożyty.
 4. Rodzice są zobowiązani o poinformowaniu przedszkola w przypadku każdej choroby zakaźnej ich dziecka. Ukrywanie lub bagatelizowanie choroby jest niedopuszczalne i naraża zdrowie pozostałych dzieci.
 5. Sale, w których przebywają dzieci są stale wietrzone, odkurzane i myte przez personel do tego zobowiązany, a środki służące do utrzymania czystości są zabezpieczone przed dziećmi.

 

Rozdział VII

Regulamin postępowania w trakcie odbierania dziecka z przedszkola

 

 1. Dziecko powinno być odbierane z przedszkola przez rodziców/ prawnych opiekunów lub pisemnie upoważnioną przez nich osobę (załącznik 3) zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
 2. Osoby bez pisemnego upoważnienia złożonego osobiście przez rodziców/prawnych opiekunów nie mogą odebrać dziecka.
 3. Osobom będącym pod wpływem alkoholu – nauczyciel stanowczo odmówia odebrania dziecka. Każdorazowa próba odebrania dziecka z przedszkola przez nietrzeźwego rodzica/prawnego opiekuna dziecka musi być zgłoszona do Dyrektora Przedszkola.
 4. Powtarzający się fakt próby odebrania dziecka przez osobę będącą w stanie nietrzeźwym będzie w konsekwencji zgłoszony do MOPR w celu zainteresowania się sytuacją rodzinną dziecka.
 5. W przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola do godziny zamknięcia przedszkola czyli do godziny 17.00, nauczyciel niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów lub inną upoważnioną osobę o zaistniałym fakcie i oczekuje z dzieckiem na jej przybycie.
 6. W przypadku wyczerpania wszelkich możliwości skontaktowania się z osobami uprawnionymi do odbierania dziecka lub odmowie odebrania dziecka, nauczyciel kontaktuje się z Dyrektorem. Następnie kontaktuje się z Komisariatem Policji w celu poinformowania o braku możliwości zapewnienia dziecku opieki.
 7. Wszystkie działania nauczyciela związane z opisaną procedurą powinny być wykonywane dyskretnie i ze szczególną troską o komfort psychiczny dziecka oraz poszanowaniem godności osobistej wychowanka oraz jego rodziny.
 8. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 9. Dziecko odebrane przez rodzica bądź prawnego opiekuna na terenie przedszkola i ogrodu przedszkolnego jest już pod jego opieką co oznacza, że nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za dziecko.

 

Rozdział VIII

Inne Procedury

 

1.Regulamin próbnej ewakuacji dzieci i pracowników w przedszkolu.

2.Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Przedszkolu Miejskim Nr 17 Kraina Misiów w Ostrołęce w związku z wystąpieniem COVID – 19.

3.Regulamin postępowania podczas przyjmowania dziecka do przedszkola Miejskiego NR 17 „Kraina Misiów” w Ostrołęce.

4.Nowe wytyczne do udzielania pierwszej pomocy.

5.Procedyry organizowania wycieczek, wyjść poza teren przedszkola ( dodatkowo w okresie pandemii).

6.Procedury organizowania spotkań o charakterze edukacyjnym w Przedszkolu Miejskim NR 17 „Kraina Misiów” w Ostrołęce w związku z wystąpieniem COVID – 19.

7.Procedura mycia zębów w Przedszkolu Miejskim NR 17 „Kraina Misiów” w Ostrołęce w okresie pandemii.

 

Rozdział IX

Zasady bezpieczeństwa dzieci na zajęciach dodatkowych

 

 1. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe tj. (język obcy, robotyka, tańce, rytmika) , podczas ich trwania jest odpowiedzialna za dzieci.
 2. Specjaliści ( psycholog, logopeda, terapeuta) zobowiązują się do:
 • przyjścia po dziecko i odprowadzenia go po zajęciach do grupy,
 • stworzenia bezpiecznych i przyjaznych warunków podczas zajęć w gabinecie, w sali.

 

Rozdział X

Zasady dostępu dzieci do internetu

 

 1. W naszej placówce dzieci nie mają samodzielnego dostępu do internetu.
 2. Materiały dydaktyczne pobierane z internetu przez nauczyciela są przez niego szczegółowo sprawdzane i kontrolowane.
 3. W każdej grupie odbywają się zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne oraz na temat bezpiecznego korzystania z komputera, internetu oraz innych urządzeń multimedialnych.

 

Rozdział XI

Monitoring stosowania Polityki

 

 1. Polityka ochrony dzieci dotyczy wszystkich pracowników przedszkola.
 2. Wszyscy pracownicy Przedszkola zapoznają się i podpisują oświadczenie mówiące o zasadach ustalonych w dokumencie Polityki ochrony dzieci i przyjęciem go do realizacji (załącznik nr 4).
 3. Każdy z pracowników podpisuje oświadczenie o niekaralności za przestępstwa seksualne oraz przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego (załącznik nr 5).
 4. Dyrektor Przedszkola wyznacza osobę odpowiedzialną za monitorowanie realizacji Polityki bezpieczeństwa w przedszkolu.
 5. Każdy pracownik może zgłaszać zmiany do Polityki i wskazywać naruszenie Polityki w przedszkolu.
 6. Dyrektor wprowadza zmiany do Polityki i przedstawia je pracownikom.

7.Osoba odpowiedzialna za monitorowanie Polityki przeprowadza co pół roku ankietę monitorującą poziom realizacji Polityki (załącznik nr 6), opracowuje ankiety, a wnioski przedstawia Dyrektorowi przedszkola.

 

Rozdział XII

Postanowienia  końcowe

 

 1. Polityka wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Zapisy zawarte w dokumencie Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem obowiązują wszystkich pracowników przedszkola, w tym wolontariuszy, specjalistów, stażystów oraz praktykantów.
 2. Ogłoszenie następuje w sposób dostępny dla pracowników placówki, poprzez wywieszenie   w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej przedszkola.

 

Działania –  propozycje w ramach realizacji Polityki Ochrony Dzieci

 1. Dla Rodziców

„10 wskazówek, jak wychować dziecko bez przemocy” –  pomocnik dla rodziców, udostępnienie na przedszkolnej stronie oraz w formie broszur.

Zerknij, pomożesz Sobie i dziecku https://www.babyboom.pl/przedszkolak/wychowanie/8-wskazowek-jak-postepowac-z-dzieckiem-kiedy-nie-akceptujesz-jego-zachowania

Daj Sobie prawo do przeżywania emocji https://www.babyboom.pl/przedszkolak/wychowanie/trudne-emocje-rodzicielskie-jak-sobie-z-nimi-radzic

https://www.babyboom.pl/przedszkolak/wychowanie/gdy-czujesz-ze-zaraz-wybuchniesz

Zamiast klapsów. Jak z szacunkiem i miłością wyznaczać dziecku granice  https://edukacja.fdds.pl/pluginfile.php/686/course/section/538/zamiast%20klapsow_2016_broszura_PW.pdf

Bezpieczna więź – fundament na całe życie

https://edukacja.fdds.pl/pluginfile.php/686/course/section/547/broszura-bezpieczna-wiez-FDDS-12042017_PW.pdf

Jak pomagamy? Gdy podejrzewasz, że dziecko jest krzywdzone

https://fdds.pl/jak-pomagamy/gdy-podejrzewasz-ze-dziecko-jest-krzywdzone.html

 

 1. „Ważne numery i adresy” – udostępnienie w holu na tablicy ogłoszeń i  na stronie internetowej przedszkola.
 2. „NIEBIESKA KARTA” – procedura – czynności realizowane przez służby w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy domowej (strona internetowa).
 3. „Apel Twojego dziecka” – zachęcanie Rodziców do zapoznania z tekstem opracowanym na podstawie Deklaracji Praw Dziecka dostępnym w szatni przedszkola.
 4. „Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF” – udział w projekcie, wszystkie grupy.
 5. „Super Rodzice” – warsztaty umiejętności dotyczących wychowawczej roli rodziny (realizacja w roku szkolnym 22/23).
 6. Prezentacje multimedialne dla pracowników przedszkola, przedstawiające zagadnienia związane z dokumentem „Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem”. Propozycje wdrażania go w placówkach, materiał przedstawia  standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem i możliwości ich realizowania przez placówki oświatowe, omówienie celów                             i zasad jego tworzenia, sposobów ustanowienia i wdrożenia w  placówce. https://edukacja.fdds.pl/course/view.php?id=166