ul. M. Konopnickiej 6 | kontakt@pm17.ostroleka.edu.pl | 29 760 58 68

DRODZY RODZICE!!!

Prosimy rodziców o zapoznanie się  z  procedurami bezpieczeństwa – Covid 19, oświadczeniem, wydrukowaniem i wypełnieniem  oraz dostarczenie go w 1 dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola.

 

 

Procedury bezpieczeństwa i zasady funkcjonowania

Przedszkola Miejskiego Nr 17 w czasie trwania stanu pandemii, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

Procedura szczegółowo określa zasady i tryb postępowania w zakresie bezpieczeństwa na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi „Leśna Kraina”
w Ostrołęce w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 po ich otwarciu na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 780)

Podstawa prawna:
• Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego wydane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia i Państwową Inspekcję Sanitarną
• Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat – IV aktualizacja, wydane na podstawie art.8a ust.5 pkt 2 z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz.59, oraz z 2020 r. poz.322, 374 i 567 i 1337
-Rekomendacje GIS w sprawie organizowania zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

I. Zasady ogólne
1. Organizacja opieki w przedszkolu:

1. W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 organizacja w Przedszkolu Miejskim Nr 17 w Ostrołęce została dostosowana do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego opracowanymi przez Ministerstwo Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w przedszkolu i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania, w przedszkolu obowiązują specjalne procedury bezpieczeństwa, do stosowania których są zobowiązani wszyscy pracownicy, dzieci oraz rodzice/opiekunowie prawni, a także osoby trzecie.

3. Dzieci nie mogą zabierać ze sobą do przedszkola żadnych przedmiotów, zabawek oraz produktów spożywczych poza dziećmi z niepełnosprawnościami

4. W trakcie zagrożenia epidemicznego dzieci nie będą w przedszkolu myć zębów.

5. Dzieci oraz stali opiekunowie grup (nauczyciel, pomoc nauczyciela lub woźna) w miarę możliwości przebywają w wyznaczonej sali,

6. Z sal usunięte zostały przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie prać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki), pozostałe używane przedmioty i sprzęty będą ozonowane i dezynfekowane.

7. Nauczyciel dopilnuje, aby dziecko regularnie myło ręce wodą z mydłem po przyjściu do przedszkola, przed i po jedzeniu, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety, w tym celu nauczyciele przeprowadzają pokaz mycia rąk.

8. Należy zwracać uwagę dzieciom na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania lub kasłania.

9. Przyprowadzanie i odbiór dzieci z przedszkola przez rodziców / prawnych opiekunów oraz zakres współpracy rodziców z pracownikami przedszkola odbywać się będzie zgodnie z niniejsza procedurą.

10. Przedszkole nie będzie organizowało wyjść poza teren przedszkola, a przy sprzyjającej pogodzie dzieci będą korzystać z placu zabaw przy zachowaniu odpowiednich zasad pozwalających na niekontaktowania się dzieci z różnych grup.

11. Plac zabaw zamknięty jest dla rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.

12. Plac zabaw podzielony zostanie na części, z których jednocześnie będą mogły korzystać grupy przedszkolne zgodnie z ustalonym harmonogramem. Zabawki na placu zabaw wyłączone z możliwości korzystania przez dzieci zostaną specjalnie oznakowane.

13. Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw na początku każdego dnia, po zakończeniu zabawy przez grupę będą myte/ dezynfekowane przez wyznaczonego pracownika.

2. Personel przedszkola:

1. Wszyscy pracownicy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 dbają o zachowanie wszelkich środków ostrożności na terenie przedszkola, są zaopatrzeni w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, przyłbice,
w uzasadnionych przypadkach w fartuchy ochronne.

2. Wyznaczeni pracownicy mają zapewnione środki do mycia i dezynfekcji powierzchni
i sprzętów, zabawek – przestrzegają zasad ich bezpiecznego stosowania zgodnie
z wytycznymi producenta.

3. W przedszkolu nie ma obowiązku zasłaniania ust i nosa – zarówno przez dzieci, jak
i nauczycieli, opiekunów. Nie ma jednak przeszkód, aby skorzystać z takiej formy zabezpieczenia.

4. Opiekunowie powinni zachować dystans między sobą, w każdej przestrzeni przedszkola,
wynoszący minimum 1,5 m.

5. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.

6. Nauczyciele muszą uzgodnić z rodzicami sposoby szybkiej komunikacji poprzez podanie
aktualnych numerów telefonów.

7. W przedszkolu zostało wydzielone pomieszczenie ( nazwane IZOLATKĄ), wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, w którym
będzie można odizolować osobę: dziecko, pracownika w przypadku stwierdzenia objawów
chorobowych.

8. W przedszkolu w IZOLATCE, na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej zostały umieszczone numery telefonów do: organu prowadzącego 29 764 68 11, kuratora oświaty
29 760 42 91, powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej 29 760 14 73 służb medycznych – tel. alarmowy 999 lub 112.

9. Pracownicy zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia u nich niepokojących objawów chorobowych nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać
w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112
i poinformować, że mogą być zarażeni koronawirusem.

10. Pracownicy zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów chorobowych na terenie przedszkola, dyrektor natychmiast odsunie pracownika od pracy i powiadomi właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną, służby medyczne oraz organ prowadzący i kuratora oświaty. W ww. sytuacji dyrektor wstrzymuje też przyjmowanie do przedszkola kolejnych osób. Obszar, w którym poruszał się pracownik, zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji zgodnie z procedurami.

11. Pracownicy kuchni nie mogą kontaktować się z dziećmi oraz pracownikami mającymi
kontakt z dziećmi. Przygotowując posiłki dla dzieci zobowiązani są do ścisłego
przestrzegania procedur higieniczno-sanitarnych związanych ze sporządzaniem potraw,
myciem i dezynfekcją sprzętu, naczyń, powierzchni dotykowych oraz stosowaniem środków
ochrony osobistej w określonych sytuacjach.

3. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni:

1. Przy wejściu do przedszkola umieszczony jest płyn do dezynfekcji oraz zamieszczona jest informacja o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe wchodzące do przedszkola.

2. Przed wejściem do budynku przedszkola każdemu pracownikowi oraz dziecku mierzona jest temperatura bezdotykowym termometrem. Pomiaru dokonuje wyznaczony przez dyrektora pracownik przedszkola.

3. Przeprowadzając dezynfekcję personel musi ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka
do dezynfekcji, czasu niezbędnego do wywietrzenia pomieszczeń, przedmiotów, aby dzieci
nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

4. Personel opiekujący się dziećmi jest zaopatrzony w indywidualne środki ochrony osobistej (jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, fartuchy z długimi rękawami, przyłbice).

5. W pomieszczeniach sanitarno – higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.

6. Toalety będą dezynfekowane po każdym użyciu.

7. Po wyjściu z przedszkola dzieci i pracowników, wyznaczona osoba uruchamia na terenie budynku urządzenie do ozonowania powietrza, w celu wyeliminowania patogenów (wirusów, bakterii itp.)

8. Następnego dnia rano pracownik przedszkola, przed przyjściem dzieci, starannie wietrzy pomieszczenia przedszkola.

9. Dezynfekcji podlega również sprzęt na przedszkolnym placu zabaw, którego dokonują wyznaczeni pracownicy. Wszystkie czynności porządkowe i dezynfekcyjne są systematycznie monitorowane i nadzorowane.

10. Zabawki na placu zabawa są myte / dezynfekowane po każdym użyciu ich przez dzieci przez wyznaczonych do tego celu pracowników.

11. Dezynfekcja i higiena sal będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i przeciwdziałania zakażeniu. Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę.

12. W przedszkolu będzie prowadzony monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach
i w innych pomieszczeniach, włączników, klawiatury. Wszystkie czynności porządkowe
i dezynfekcyjne są systematycznie monitorowane i nadzorowane. Szczegóły stanowi – Załącznik nr 1 i 2 – Monitoring codziennych prac porządkowych.

4. Kontakt z osobami trzecimi w przedszkolu:

1. Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum.

2. Osoba wchodząca do przedszkola od ul. Pięknej ma obowiązek stosować się do poniższej instrukcji:
• Załóż rękawiczki.
• Zasłoń usta i nos.
• Naciśnij dzwonek.
• Czekaj na pracownika Przedszkola.
• Wejdź do wyznaczonej części wspólnej zachowując dystans 2 m.
• W części wspólnej może przebywać tylko 1 osoba z zewnątrz.
• Zdezynfekuj ręce płynem dezynfekcyjnym.
• Czekaj na pomiar temperatury.
• Podaj cel wizyty
• Czekaj na dalsze instrukcje od wyznaczonego pracownika przedszkola, który pomoże ci w załatwieniu sprawy.
3. W przedszkolu prowadzony jest rejestr osób przebywających z zewnątrz.

4. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi pracownik dezynfekuje ręce. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek.

5. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią np. z dostawcą towaru, listonoszem, kurierem, innymi osobami, wyznaczony pracownik przedszkola pamięta
o konieczności zachowania odległości co najmniej 2 m, a także pamięta
o skorzystaniu ze środków ochrony osobistej – rękawiczki, maseczka lub przyłbica. Odbiór towaru odbywa się przy wejściu do przedszkola od strony szczytu.

6. Osoby trzecie nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z dziećmi.

7. Zabronione jest organizowanie zajęć z dziećmi z udziałem osób niebędących nauczycielami przedszkola.

 

5. Organizacja żywienia i wydawania posiłków:

1. Dzieci będą korzystały z wody pitnej oraz innych napojów pod nadzorem opiekuna. Każde dziecko będzie korzystało ze swojego kubka, który będzie wyparzany.

2. Przy organizacji żywienia obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników – w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, dezynfekcja stanowisk pracy, sprzętu, opakowań, naczyń, sztućców itp.

3. Posiłki będą wydawane w sposób bezpieczny, wielorazowe naczynia i sztućce będą myte
i wyparzane.

4. Posiłki dzieci będą spożywać w swoich salach, przy zachowaniu wyznaczonej odległości
i zasad higieny.

5. Posiłki będą odbierane z wyznaczonego miejsca przez wskazaną osobę i dostarczane na stolik pod każdą salą.

6. W sali posiłki rozkładać i sprzątać naczynia będzie pomoc nauczyciela lub woźna.

II. Zasady postępowania rodziców podczas przyprowadzania i odbierania dzieci
z przedszkola:

1. Przyprowadzanie dzieci do przedszkola:

1. Rodzic/opiekun prawny przed przyjściem z dzieckiem do przedszkola od 01.09.2020 r. zapoznaje się i podpisuje „Oświadczenie rodzica / prawnego opiekuna dziecka, którego dziecko będzie uczęszczało do przedszkola, w którym m.in. wyraża zgodę na piśmie na mierzenie temperatury dziecka podczas pobytu w przedszkolu- Załącznik nr 3 – Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego.

2. Do przedszkola rodzice przyprowadzają wyłącznie dzieci zdrowe w godzinach nie później niż do godz. 8.00. Przyjmujemy, że dziecko zdrowe wykazuje się temperaturą w zakresie od 36 0 C do 370 C.

3. Rodzic/opiekun prawny przyprowadzając dziecko do przedszkola ma obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników, innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.

4. Rodzice/opiekunowie przyprowadzając i odbierając dziecko do/z przedszkola mogą korzystać wyłącznie z wejścia od ul. Pięknej.

5. Dziecko nie może wnosić do budynku przedszkola zabawek ani innych przedmiotów.

6. Rodzice przyprowadzają do przedszkola dziecko powyżej 4. roku życia zabezpieczone
w indywidualną ochronę nosa i ust podczas drogi do i z przedszkola.

7. Rodzic wchodząc z dzieckiem do przedszkola ma obowiązek stosować się do poniższej instrukcji:
• Załóż rękawiczki.
• Zasłoń usta i nos.
• Naciśnij dzwonek.
• Czekaj na pracownika Przedszkola.
• Wejdź do wyznaczonej części wspólnej zachowując dystans 2 m.
• W części wspólnej może przebywać tylko 1 rodzic i dziecko.
• Zdezynfekuj ręce płynem dezynfekcyjnym.
• Czekaj na pomiar temperatury Twojego dziecka.
◦ Jeśli dziecko nie ma temperatury rodzic/prawny opiekun wychodzi z przedszkola,
a dziecko jest odprowadzone do szatni, aby z pomocą woźnej z grupy zdjęło ubrania wierzchnie.
8. Osoby, które nie zastosują się do ww. instrukcji nie będą mogły wejść na teren przedszkola.

9. Rodzic odprowadza dziecko do wyznaczonej części wspólnej przedszkola, gdzie dziecko odbierane jest przez wyznaczonego pracownika wyposażonego w środki ochrony osobistej (maseczka/przyłbica, rękawiczki, fartuch ochronny). Pracownik dokonuje pomiaru temperatury dziecka i jeśli dziecko nie wykazuje objawów chorobowych, odprowadza do szatni, aby z pomocą woźnej z grupy zdjęło ubrania wierzchnie i zostało zaprowadzone do sali pod opiekę nauczyciela.

10. W okresie adaptacyjnym opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej/ szatni Przedszkola zachowując zasady:
– 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi
– dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min.1,5 m.
– dystans od pracownika przedszkola min. 1,5 m.
– opiekunowie powinni przestrzegać wszelkich środków ostrożności ( min. osłona
ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk)

11. Dziecko po wejściu do sali myje ręce z użyciem mydła i ciepłej wody z zastosowaniem wymaganych zasad.

12. Po przejęciu dziecka przez wyznaczonego pracownika przedszkola rodzic opuszcza teren przedszkola.

13. W przypadku stwierdzenia przez pracownika objawów chorobowych u dziecka, pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicowi, który opuszcza przedszkole. Pracownik mierzący temperaturę informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji, a pomieszczenie zostaje zdezynfekowane.

14. Przedszkolu wprowadzono bezwzględny zakaz wchodzenia osób trzecich do pomieszczeń, gdzie przebywają dzieci.

15. Rodzice mogą przekazać ważne informacje o dziecku telefonicznie lub bezpośrednio pracownikowi dyżurującemu.

16. W przypadku wystąpienia gorączki u dziecka podczas pobytu w przedszkolu rodzic bezwzględnie zobowiązany jest zabrać dziecko z placówki w trybie natychmiastowym od otrzymania informacji telefonicznej i sprawdzić stan jego zdrowia w domu poprzez kontakt z lekarzem.

17. Dziecko do przedszkola przyprowadzają i odbierają wyłącznie zdrowe osoby.

18. Rodzice zobowiązani są przypominać dziecku podstawowe zasady higieny takie jak: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu.

19. Rodzice/prawni opiekunowie nie przyprowadzają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

20. Rodzice odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola. Zobowiązani są do ścisłego stosowania obowiązujących w przedszkolu procedur postępowania określonych zaleceniami Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego na czas pandemii koronawirusa COVID-19.

2. Odbieranie dzieci z przedszkola:

1. Rodzice odbierają dziecko od osoby wyznaczonej przez dyrektora o zadeklarowanej przez rodzica godzinie.

2. Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego imienia i nazwiska dziecka wyznaczonemu pracownikowi przedszkola przy głównych drzwiach wejściowych do budynku-od ul. Pięknej.

3. Wyznaczony pracownik przedszkola informuje woźną z grupy, w której jest dziecko, a ona pomaga dziecku ubrać się w ubrania wierzchnie. Wtedy pracownik pełniący dyżur na wejściu/wyjściu do przedszkola sprawdza termometrem bezdotykowym temperaturę ciała dziecka w obecności rodzica i przekazuje dziecko rodzicowi, który oczekuje na nie przy drzwiach wejściowych.

4. Pracownik wyznaczony do doprowadzenia dziecka do rodziców dba o to, by dzieci
z różnych grup nie miały ze sobą kontaktu.

5. W momencie odbioru dziecka rodzice zobowiązani są stosować zasady zabezpieczenia siebie i dziecka, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną ochronę nosa i ust.

6. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i okazać go na żądanie osoby pełniącej dyżur przy drzwiach wejściowych
przedszkola.

7. Przedszkole nie wydaje dziecka na prośbę rodzica zgłoszoną telefonicznie.

8. Dziecko z przedszkola nie zostanie oddane osobie, której stan wskazuje, że nie jest ona
w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwo (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie). W takim przypadku nauczyciel informuje dyrektora o zaistniałej sytuacji oraz wzywa drugiego rodzica dziecka lub osobę upoważnioną do odbioru dziecka. Dyrektor może zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. Jeżeli jest to niemożliwe, dyrektor (lub nauczyciel) ma prawo wezwać policję.

III. Zasady postępowania nauczycieli przedszkola podczas sprawowania opieki
i organizowania zajęć z dziećmi w przedszkolu:

1. Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych w przedszkolu, przestrzegają procedur ustanowionych na czas pandemii koronawirusa COVID-19.

2. Nauczyciel przebywa tylko w wyznaczonej sali ze stałą grupą dzieci powierzonych jego opiece.

3. Nauczyciele i pracownicy obsługi są zobowiązani są do zachowania między sobą dystansu
1,5 m.

4. Nauczyciel w miarę możliwości dba, aby dzieci z grupy nie miały kontaktu z personelem pomocniczym z innych grup (woźna, pomoc nauczyciela) i kuchennym, a także dziećmi z innych grup oraz osobami trzecimi.

5. Nauczyciele regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny, podkreślają, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą
z mydłem i nie podawać ręki na przywitanie.

6. Nauczyciele powinni zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania przez dziecko twarzy podczas kichania czy kasłania.

7. Nauczyciel wyjaśnia dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w przedszkolu
w związku z pandemią koronawirusa i dlaczego zostały wprowadzone.

8. Nauczyciel dba o to, by w sali, w której odbywają się zajęcia dla dzieci, nie było przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie dezynfekować (np. pluszowych zabawek).

9. Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel kontroluje, czy salę zajęć, sprzęt, pomoce i zabawki zdezynfekowano.

10. Nauczyciel jest zobowiązany do wietrzenia sali, w której odbywają się zajęcia, co najmniej raz na godzinę i prowadzenia ćwiczeń i zabaw ruchowych przy otwartych oknach.

11. Nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania zasad częstego i regularnego mycia rąk przez dzieci, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. W tym celu nauczyciel organizuje pokazy właściwego mycia rąk, przypomina i daje przykład.

12. Nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania zasad, by dzieci spożywały posiłki
w małych grupach w ustalonych, stałych porach.

13. Nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania zakazu organizowania wyjść z dziećmi poza teren przedszkola.

14. Nauczyciel unika organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.

15. Nauczyciel korzysta z dziećmi ze świeżego powietrza na placu zabaw przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości od innych osób tam przebywających. Plac zabaw
w Przedszkolu Miejskim Nr 5 zostanie podzielony na trzy części, z których jednocześnie będą mogły korzystać trzy grupy przedszkolne według ustalonego harmonogramu i zasad.

16. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka nauczyciel natychmiast izoluje dziecko w specjalnie wyznaczonej przez dyrektora Sali numer 5 (na parterze przedszkola) wyposażonej m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący. Nauczyciel bez zbędnej zwłoki zgłasza stwierdzenie objawów dyrektorowi przedszkola oraz telefonicznie powiadamia rodziców dziecka w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola w ciągu 45 min.

17. Nauczyciel ma obowiązek zwracania uwagi na bezpieczną zabawę dzieci w sali
z zachowaniem, w miarę możliwości, odległości pomiędzy nimi.

18.Nie pozostawiamy dzieci w grupie bez opieki, wówczas gdy nie ma zmiennika. Jeśli nauczyciel zmiennik spóźnia się do pracy, dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w grupie. Nauczyciel ma obowiązek stosować się do poleceń dyrektora.

19. Nauczyciele i pracownicy podczas sprawowania opieki i organizowania zajęć
z dziećmi w przedszkolu nie muszą zakrywać ust i nosa.

IV. Zasady postępowania pracowników obsługi wyznaczonych do opieki nad dziećmi
w danej grupie.

1. Pracownicy obsługi wyznaczeni do opieki nad dziećmi w danej grupie ponoszą współodpowiedzialność za bezpieczny pobyt dziecka w przedszkolu systematycznie współpracują z nauczycielami zwracając uwagę na bezpieczną zabawę dzieci
z zachowaniem odległości pomiędzy nimi, przestrzeganie ustalonych zasad bezpieczeństwa podczas pobytu dzieci w łazience, szatni, placu zabaw.

2. Pracownicy obsługi wyznaczeni do opieki nad dziećmi w danej grupie mają obowiązek mycia i dezynfekowania zabawek lub innych sprzętów po każdym użyciu przez dziecko, przeprowadzają czynności porządkowe i dezynfekujące w sali oraz łazience dla dzieci. Odpowiadają również za przygotowanie stołów do spożywania posiłków przez dzieci, rozdanie posiłków, a także sprzątanie po posiłkach (czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł) oraz dokumentowania ww. czynności w rejestrze. (Załącznik nr 2 – Monitorowanie codziennych prac porządkowych).

3. Pracownicy wykonujący czynności porządkowe korzystają z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów, ściśle przestrzegając zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka ze zwróceniem szczególnej uwagi na czas niezbędny do wietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i sprzętu, tak aby nie narażać dzieci na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

4. W przypadku wystąpienia sytuacji wymagającej dodatkowych czynności higienicznych
w stosunku do dziecka, pracownik zobowiązany jest założyć fartuch z długim rękawem oraz rękawice ochronne na dłonie, by dokonać niezbędnych czynności.

5. Pracownicy obsługi wyznaczeni do opieki nad dziećmi zobowiązani są do ścisłego przestrzegania procedur ustanowionych na czas pandemii koronawirusa COVID – 19.

V. Zasady organizacji wyżywienia w przedszkolu

1. Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie przedszkola.

2. Samodzielny referent ds. żywienia zobowiązany jest do zachowania dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach z osobami z zewnątrz np. z dostawcą towaru, pamięta o konieczności zachowania odległości co najmniej 1,5 metry, a także korzystaniu ze środków ochrony osobistej – rękawiczki, maseczka lub przyłbica. Przeprowadza także dezynfekcję opakowań dostarczonych artykułów spożywczych, które dostawca zostawia przed drzwiami wejściowymi. Odbiór towaru odbywa się przy wejściu do przedszkola od strony szczytu budynku i towar jest roznoszony przez wyznaczonego pracownika do właściwych pomieszczeń.

3. Posiłki przygotowywane są w kuchni przedszkolnej przy zachowaniu wszelkich niezbędnych procedur higienicznych i sanitarnych.

4. Pracownicy kuchni zobowiązani są do:
1) dezynfekcji rąk przed każdym wejściem do kuchni zgodnie z instrukcją,
2) mycia rąk zgodnie z instrukcją,
​ a) przed rozpoczęciem pracy,
​ b) przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego, spożycia,
​ ugotowana, upieczona, usmażona,
​ d) po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,
​ e) po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,
​ f) po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,
​ g) po skorzystaniu z toalety,
​ h) po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,
​ i) po jedzeniu, piciu.
4) zakładania rękawiczek oraz maseczki ochronnej/przyłbicy przy odbiorze produktów dostarczanych przez osoby z zewnątrz,

5) przestrzegania zasad wyrzucania rękawiczek i opakowań, w których zostały dostarczone produkty, do worka na śmieci i zamykają go szczelnie; jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać w opakowaniu, pracownik kuchni myje/dezynfekuje opakowanie,

6) zachowania od siebie bezpiecznego dystansu zgodnego z obowiązującymi zasadami,

7) dezynfekowania po zakończonej pracy: stanowisk do przyrządzania potraw, blatów, sprzętów z wykorzystaniem środka dezynfekującego,

8) mycia/wyparzania naczyń, sztućców przy użyciu detergentów do tego służących/wyparzają naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki.

5. Posiłki dla dzieci wydawane są z kuchni i wystawiane na stolik przed wejściem do kuchni wg. ustalonej kolejności grup o ustalonych godzinach. Woźna z każdej grupy odbiera posiłki i przynosi do swojej grupy.

6. Pracownik przenoszący posiłki jest wyposażony w fartuch, rękawice oraz maseczkę/przyłbicę.

VI. Zasady postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

1. W przedszkolu wyznaczone zostało pomieszczenie – Sala nr 5 do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczenie to zostało wyposażone w maseczki, rękawiczki, przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk.

2. W przypadku, gdy nauczyciel stwierdzi objawy chorobowe u dziecka (takie jak kaszel, gorączka od 37° C wzwyż lub poniżej 36º C, duszności, katar), informuje dyrektora, a dziecko przez wyznaczoną osobę jest odbierane z grupy i zaprowadzane do izolatki. Wyznaczony pracownik opiekuje się dzieckiem w izolatce do czasu przyjazdu rodzica/prawnego opiekuna.

3. Wyznaczony pracownik do opieki nad dzieckiem w izolatce zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną/przyłbicę, fartuch i rękawiczki.

4. Dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie
z rodzicem/rodzicami/opiekunem/opiekunami dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka w przeciągu 45 minut od chwili powiadomienia z przedszkola informując o powodach. Po przyjeździe rodziców dziecko pozostaje pod ich opieką. Rodzice podejmują decyzję
o dalszym postępowaniu.

5. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor powiadamia o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.

6. Rodzice izolowanego dziecka odbierają dziecko z przedszkola w pomieszczeniu na wejściu do budynku przedszkola od ul. Piękna.

7. Wskazany przez dyrektora pracownik (nauczyciel) kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.

8. Opiekun grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek), a po południu, gdy w przedszkolu nie będzie dzieci i pracowników wszystkie pomieszczenie zostaną oczyszczone z wirusów
i bakterii za pomocą ozonatora.

9. W przypadku wystąpienia u pracownika przedszkola będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę
i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans
i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia. Taki pracownik jest natychmiast odizolowany od dzieci i pozostałych pracowników w izolatce.

10. Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do przedszkola kolejnych dzieci do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik.

11. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną (numer tel. 29 769 12 95, 29 769 14 73, 29 764 35 74 telefon alarmowy 604 754 201)
i wprowadza do stosowania na terenie przedszkola instrukcji i poleceń przez nią wydawanych.

12. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.

13. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.

14. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

15.Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.

16. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.

17. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe u siebie zostaje w domu i informuje o tym dyrektora telefoniczne lub osobę go zastępującą, a dyrektor powiadamia Stację Sanitarno-Epidemiologiczną oraz ściśle stosuje się do wydawanych instrukcji i poleceń.

18. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w przedszkolu, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

19. Potrzebne numery telefonów: do rodziców dzieci, Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, służb medycznych, umieszczone są w wejściu do Przedszkola oraz w izolatce.

VII. Organizacji zajęć rewalidacyjnych, specjalistycznych, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
1. Zajęcia rewalidacyjne, specjalistyczne i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka mogą być organizowane w przedszkolu z zapewnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej.
2. Zajęcia te będą prowadzone w uzgodnieniu z organem prowadzącym jednostkę systemu oświaty, jej dyrektorem.
3. Zajęcia mają charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich zależy od decyzji rodziców dzieci. Przy organizacji takich zajęć uwzględniono możliwości placówki oraz bezpieczne warunki ich realizacji, które wyznaczają wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego.
4. Osoby prowadzące zajęcia są zaopatrzone w środki ochrony indywidualnej (maseczkę, przyłbicę, rękawiczki, fartuch w razie potrzeby) oraz instrukcję prawidłowego ich stosowania.
5. Dzieci w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych będą informowane
o ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny i wskazówek Głównego Inspektora Sanitarnego w powyższym zakresie.
6. Nauczyciele regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny, podkreślają, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą
z mydłem i nie podawać ręki na przywitanie.
7. W miarę możliwości używane będą przez specjalistów prowadzących zajęcia osłony ust
i nosa, a dzieci będą informowane o konieczności stosowania tego rozwiązania w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych.
8. Po zakończeniu zajęć przez uczestnika (w przypadku zajęć indywidualnych) lub grupę uczestników i przed rozpoczęciem zajęć przez uczestnika lub drugą grupę uczestników często używane powierzchnie użytkowe i wyposażenie wykorzystywane do zajęć będą regularnie myte/dezynfekowane.
9. W miarę możliwości zostaną ograniczenie kontakty kadry niezaangażowanej
w bezpośrednią pracę z dziećmi uczestniczącymi w zajęciach rewalidacyjnych, specjalistycznych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od uczestników zajęć oraz od kadry prowadzącej te zajęcia.
10. Zostanie ustalona liczba uczestników zajęć w celu opracowania optymalnego sposobu organizacji pracy i zajęć.
11. W przypadku zajęć grupowych grupa uczestników zajęć będzie dostosowana do potrzeb
i możliwości dzieci przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia bezpiecznych
i higienicznych warunków realizacji zajęć. Zaleca się pracę indywidualną lub w małych grupach o stałym składzie.
12. Liczba uczestników zajęć będzie dostosowana do wielkości sali– minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 2 m2 na jednego uczestnika zajęć, nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz pomocy nauczyciela.
13. Sprzęt rehabilitacyjny, biurka, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze – będą regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego (najlepiej po każdych zajęciach i przy zmianie grupy uczestników).
14. Osobom dorosłym zaleca się częste mycie rąk (wodą z mydłem) lub dezynfekowanie ich specjalnymi preparatami.
15. Nauczyciele/specjaliści będą dbać o zachowanie przez dzieci odpowiedniego dystansu społecznego, przy uwzględnieniu ich potrzeb.
16. W przypadku, kiedy ze względu na brak zgody rodzica, bądź ryzyka wynikającego
z charakteru zajęć lub zagrożenia zdrowotnego, czy braku możliwości zorganizowania zajęć w sposób zmniejszający ryzyka, należy kontynuować pracę z dziećmi lub uczniami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
17. Zasady postępowania zawarte w niniejszej procedurze obowiązują dzieci uczestniczące
w zajęciach rewalidacyjnych, specjalistycznych oraz z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju, a także ich rodziców/ prawnych opiekunów oraz nauczycieli/specjalistów Przedszkola.

VIII. Sposób prezentacji procedury

1. Treść dokumentu zostanie umieszczona na stronie internetowej przedszkola.
2. Rodzice/opiekunowie zostaną zapoznani z obowiązującą w przedszkolu procedurą poprzez przekazanie jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji.
3. Dokument zostanie umieszczony przy wejściu głównym do przedszkola oraz na stronie internetowej.
4. Pracownicy przedszkola zostaną zapoznani z treścią procedury.

IX. Tryb dokonania zmian w procedurze

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor przedszkola. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

Zasady wchodzą w życie z dniem: 1 września 2020 r.

 

…………………………………….
Podpis dyrektora

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

MONITORING CODZIENNYCH PRAC PORZĄDKOWYCH –
hol wejściowy, korytarz, przestrzeń wspólna

Cel: kontrola przez dyrektora realizacji wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020r. poz. 322, 374 i 567 i 1337)

Zakres mycia
i dezynfekcji
Data wykonywanych czynności – …………………
Podpis wykonawcy

Godziny wykonywanych czynności

Sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk mieszczącego się przy wejściu do przedszkola, w izolatce

 

 

 

 

 

Mycie i zdezynfekowanie wszystkich powierzchni podajników.

 

 

 

 

 

Wymiana worków w koszu na śmieci – zużyte rękawiczki / maseczki.

 

 

 

 

 

Regularne opróżnianie koszy z odpadami jednorazowego użytku. Czyszczenie i dezynfekcja pojemników.

 

 

 

 

 

Dezynfekcja powierzchni dotykowych: klamek, poręczy, włączników światła, uchwytów.

 

 

 

 

 

…………………………………………..
podpis dyrektora

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

MONITORING CODZIENNYCH PRAC PORZĄDKOWYCH – grupa………………………………….

Cel: kontrola przez dyrektora realizacji wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59, oraz z 2020r. poz. 322, 374, 567 i 1337)

Zakres mycia
i dezynfekcji
Data wykonywanych czynności – …………………..
Podpis wykonawcy

Godziny wykonywanych czynności

Sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk mieszczącego się w sali przedszkolnej.

 

 

 

 

 

Mycie i dezynfekcja blatów w salach, poręczy krzeseł, powierzchni płaskich, parapetów, uchwytów.

 

 

 

 

 

Mycie i dezynfekcja zabawek oraz sprzętów
do zajęć sportowych.

 

 

 

 

 

Mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych
w łazience.

 

 

 

 

 

Wietrzenie sali, w której odbywają się zajęcia.

 

 

 

 

 

Regularne opróżnianie kosza z odpadami.

 

 

 

 

 

Dezynfekcja powierzchni dotykowych: klamek, poręczy, włączników światła, uchwytów.

 

 

 

 

 

…………………………………………… podpis dyrektor

Ostrołęka, …………………
…………………………..
Imię i nazwisko dziecka
…………………………..
Adres zamieszkania
……………………………..
Numer tel. do natychmiastowego kontaktu

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA,
które uczęszcza do Przedszkola Miejskiego Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi
„Leśna Kraina” w Ostrołęce

Oświadczam, że:

 1. Zostałam/em zapoznana/y, akceptuję i zobowiązuję się przestrzegać procedur bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujących w Przedszkolu, nowych zasad higieny i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń.
 2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników, opiekunów i innych dzieci w przedszkolu COVID-19.
 3. Nie jestem ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) objęci kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy. W ciągu ostatnich 2 tygodni nie mieliśmy styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywają kwarantannę.
 4. W czasie przyjęcia dziecka do Przedszkola, moje dziecko jest zdrowe. Nie ma kataru, kaszlu, gorączki, duszności, ani nie występują u niego żadne niepokojące objawy chorobowe. Dodatkowo zobowiązuje się do monitorowania stanu zdrowia mojego dziecka, a w przypadku zauważenia symptomów chorobowych takich jak (nie dotyczy objawów alergicznych):
  – ogólne złe samopoczucie,
  – podwyższona temperatura ciała,
  – kaszel, katar,
  – duszności,
  – biegunka,
  – utrata apetytu,
  – utrata węchu lub smaku,
  zobowiązuję się NIE PRZYPROWADZAĆ DZIECKA DO PRZEDSZKOLA do czasu ustalenia przyczyn niepokojących objawów i powiadomić o tym fakcie dyrektora Przedszkola.
 5. Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury mojego dziecka przy przyjęciu do Przedszkola i pomiar temperatury w trakcie trwania opieki.
 6. Podczas przebywania z dzieckiem w przestrzeni wspólnej/szatni Przedszkola zobowiązuję się do zachowania zasad – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi, zachowania odstępu od kolejnego rodzica
  z dzieckiem/ dziećmi – 1,5 m., przestrzegania wszelkich środków ostrożności ( min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk)
 7. Moje dziecko nie będzie przynosiło do Przedszkola żadnych zabawek ani przedmiotów z zewnątrz.
 8. Zostałam/em poinformowana/y, iż zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego dziecko nie będzie wychodziło na spacery poza teren Przedszkola podczas pobytu w Przedszkolu.
 9. W przypadku, gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe, zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od nauczycieli Przedszkola i odebrania dziecka w trybie natychmiastowym z wyznaczonego w Przedszkolu pomieszczenia do izolacji.
 10. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię dyrektora Przedszkola. 11.Zapoznałam/em się z informacjami udostępnionymi przez dyrektora Przedszkola, w tym informacjami na temat zakażenia COVID-19, najważniejszymi numerami telefonów wywieszonymi na terenie Przedszkola dostępnymi dla rodziców.
 11. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w przypadku zarażenia COVID-19.

 

 

……………………………………………
Podpis matki/opiekuna prawnego

……………………………………………..
Podpis ojca/opiekuna prawnego