ul. M. Konopnickiej 6 | kontakt@pm17.ostroleka.edu.pl | 29 760 58 68

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności
Przedszkola Miejskiego Nr 17
Kraina Misiów
w Ostrołęce

 

 

Przedszkole Miejskie Nr 17 Kraina Misiów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie
w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
Przedszkola Miejskiego Nr 17 Kraina Misiów w Ostrołęce.

 • Data publikacji strony internetowej: 2010-10-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności
lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 04 kwietnia 2019r.
  o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • Część plików nie jest dostępna cyfrowo,
 • Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Oświadczenie sporządzono dnia: 16.09.2020r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Iwona Ciecierska.
 • E-mail: wicedyrektor@pm17.ostroleka.edu.pl
 • Telefon: 297605868

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni.
Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Aplikacje mobilne

 

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 17 Kraina Misiów
 • Adres: ul. Marii Konopnickiej 6
  07 – 410 Ostrołęka
  woj. mazowieckie
 • E-mail: dyrektor@pm17.ostroleka.edu.pl
 • Telefon: 297605868

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

 1. Aby wejść do budynku należy pokonać  jeden niski stopień oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie.
 2. Budynek jest dwupoziomowy z trzema klatkami schodowymi, bez windy, nie ma również żadnych pochylni, platform, informacji głosowych itp.
 3. Przed budynkiem znajduje się parking miejski z wydzielonym miejscem dla osoby niepełnosprawnej.
 4. Dyrektor przedszkola wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
 5. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.