ul. M. Konopnickiej 6 | kontakt@pm17.ostroleka.edu.pl | 29 760 58 68

RODO

Tomasz Grondwald – inspektor ochrony danych

Klauzula informacyjna – rekrutacja do przedszko

KLAUZULA INFORMACYJNA – osoby odbierające dziecko z przedszkola

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L  119 z 04.05.2016 r., str. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Miejskie Nr 17 ,, Kraina Misiów’’ ul: M. Konopnickiej 6 w Ostrołęce reprezentowane przez dyrektora placówki. kontakt tel.: (29) 760 58 68.

  • dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych: Tomasz Grondwald, e-mail iod.przedszkola@ostroleka.edu.pl
  • Pana/Pani dane osobowe oraz dane Pana/Pani dziecka przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO w celu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, promocji przedszkola, udział w konkursach organizowanych w przedszkolu oraz organizowany przez inne placówki na terenie Miasta Ostrołęki, organizowania wycieczek i spacerów, działań opiekuńczych, ubezpieczenie dzieci od nieszczęśliwych wypadków, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, kontaktu nauczyciel-rodzic, wydawania zaświadczeń, rekrutacji do przedszkola na podstawie wyrażenia zgody,
  • odbiorcą Pana/Pani danych osobowych oraz danych Pana/Pani dziecka będą dyrektor, nauczyciele, pracownicy administracji, inspektor danych osobowych, uprawnione organy publiczne w trybie wnioskowania;
  • Pani/Pani dane osobowe oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka będą przetwarzane z wymaganym czasem przechowywania dokumentacji nie dłużej niż 50 lat od dnia zakończenia nauki w Przedszkolu Miejskim Nr 17 ,, Kraina Misiów” w Ostrołęce, art. 4 rozporządzenie MEN  z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniające  rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2019 poz. 1664);
  • posiada Pana/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i danych swojego dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących lub dotyczących Pana/Pani dziecka narusza przepisy RODO;
  • Pana/Pani dane ani dane Pana/Pani dziecka nie będą przekazywane do państw trzecich;
  • podane przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym (ustawa Prawo oświatowe  z 14 grudnia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655 – tekst ujednolicony), ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 tekst ujednolicony). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania  a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niezrealizowanie celów w jakich zbierane są dane osobowe.